2 LATA GWARANCJI

Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu Nabywcy.

Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu przywracająca jego wartość użytkową i estetyczną. W przypadku gdy wada jest nieusuwalna reklamacja będzie załatwiona przez wymianę wyrobu na wolny od wad. Reklamacja będzie realizowana w terminie możliwie najkrótszym. W przypadku konieczności sprowadzenia materiałów z zagranicy termin powyższy może ulec wydłużeniu.

Niniejsza karta gwarancyjna wraz z dowodem sprzedaży stanowi podstawę do reklamacji.

furniture

Meble

Zobacz kartę gwarancyjną
dla kategorii "Meble"

sofa

Meble tapicerowane

Zobacz kartę gwarancyjną
dla kategorii "Meble tapicerowane"

Gwarancją nie są objęte:

✓ uszkodzenia powstałe w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją oraz niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji wyrobu,

  • ✓ wady, które wynikły z niewłaściwej naprawy lub przeróbki wykonanej w okresie gwarancyjnym przez osoby lub zakłady nie upoważnione przez Gwaranta,

 

✓ niewłaściwego transportu wyrobu środkami Nabywcy,

  • ✓ uszkodzenia mechaniczne części szklanych i z tworzyw sztucznych powstałe na skutek nieostrożnego użytkowania.

Karta Gwarancyjna bez daty, pieczęci i podpisów jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nie upoważnione jest nieważna.

W przypadku zgubienia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wystawiane.